Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit inzicht voor hem te nevelachtig en is hij zoo wel geneigd daarbij maar aan fantasiën te denken. Want dit heb ik ook reeds bij anderen geconstateerd. Het is er mede als met de Weddahs op Ceylon, van wie een reiziger waarnam, dat zij niet hooger dan één kunnen tellen; een hunner was niet in staat twaalf gelijke muntstukken gelijkelijk tusschen zes personen te verdeelen. Wilde men nu dezen Weddahs eens vertellen, dat er dingen als optellen, aftrekken , vermenigvuldigen , en deelen bestaan en dat daarmede nog veel meer ingewikkelde berekeningen kunnen worden gemaakt, dan zouden zij dit ook wellicht voor eene nevelachtige fantasie houden. Want als men zoo geheel onwetend is komt men tot zulke gedachten. En op natuurhistorisch en biologisch gebied is menig jurist een ware Weddah. Edoch, E pur si muovc! Strafrecht waarbij met de uitkomsten der natuurwetenschap geene rekening wordt gehouden is geene wetenschap meer van den tegenwoordigen tijd ; het vertegenwoordigt een ouder, thans verouderd standpunt van ontwikkeling dier wetenschap; het staat tot het thans bereikte als de alchymie tot de schei-, als de astrologie tot de sterrekunde. Wanneer men evenwel meent, dat men, door wat over moderne psychiatrische of sociologische niodedenkbeelden mede te praten, al het bewijs levert in de wetenschap van het strafrecht goed te huis te zijn en alzoo bevoegd over zijne hervorming een oordeel uit te brengen, dan geloof ik, dat men zich bedriegt.

Zoo wordt dan nu de vraag, kunnen de bovenbedoelde vereenigingen van psychiaters en juristen desniettemin thans nuttig werken, en zoo ja, onder welke voorwaarden ? En zoo komen wij dan tot het eigenlijk onderwerp van dit opstel terug.

Twee vereischten zijn onmisbaar om tot eene grondige verbetering te komen. Dat den juristen een meer volledig onderwijs worde verstrekt, en dat bij de psychiaters een beter inzicht op psychologisch gebied doordringe. Over het eerste sprak ik reeds, wat het laatste betreft, is hier het vervangen van de tegenwoordige bloot physiologische psychologie door eene zoodanige bedoeld, die op biologischen grondslag

Sluiten