Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berustende met het evolutiebeginsel beter rekening weet te houden. De thans als officieele wetenschap optredende psychologie is, zooals reeds boven werd opgemerkt, voortgesproten uit de psychiatrie, uit de studiën namelijk van psychiaters wier uitgangspunt deze wetenschap was. Dit is nu juist het omgekeerde van hetgeen had behooren te geschieden. Alle geneeskunst is op zich zelve van praktischen aard, theoretisch moet zij steunen op de verkregen natuurhistorische kennis en derhalve op de verschillende natuurhistorische wetenschappen ; op enkele, zooals anatomie, physiologie, embryologie , — en wat speciaal de psychiatrische geneeskunst betreft, psychologie — meer in het bijzonder, op andere meer zijdelings; immer heeft zij ernstig rekening te houden met de verzamelwetenschap op dit gebied, de biologie. Alle natuurhistorische wetenschap wordt nu op het thans bereikt standpunt der menschelijke kennis geheel beheerscht door het beginsel van evolutie; zoo moet dan ook de psychologie op evolutioneele basis berusten, zal zij wetenschappelijk mogen heeten. Doch met de tegenwoordige wetenschap van dien naam is dit niet het geval, omdat zij niet op natuurhistorischen bodem staat, al tracht zij zich daaraan wel zoo wat aan te passen, maar uit eenzijdige psychiatrische inzichten is voortgesproten, terwijl de psychiatrie juist op haar behoort gegrond te wezen. Alle criminalistische hervorming wordt thans sterk belemmerd door het feit, dat de officieele psychologie nog geheel staat op het grof materieel, darwinistisch standpunt, hetwelk het zelfstandig bestaan eener psyche ontkent, en daarmede de toepassing van het evolutiebegrip op haar onmogelijk maakt. Daarbuiten kan zij echter niet juist worden begrepen; aan eene hiermede geene rekening houdende psychologie kan dus ook niet veel waarde worden gehecht. Op dit onvoldoende der officieele psychologie is bepaaldelijk in Duitschland al herhaaldelijk gewezen; ik heb in mijn laatsten arbeid 1) getracht de natuurhistorische,

i) Noch einmal Mimicry, Selektion, Darwinismus, Biologische Studiën. Leiden 1907.

Sluiten