Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijken grondslag ook het bestaan van het psychisch element blootelijk ontkennen. Kn hierop moet worden teruggekomen, zonder daarbij evenwel in de oude opvatting terug te vallen.

In Nederland verneemt men echter van deze beweging nog zoo goed als niets. Hoe ver wij trouwens in het algemeen hiervan nog verwijderd zijn, leerde, naar ik meen, wel het onlangs te Amsterdam gehouden psychiatrisch congres. Mag men toch aan de verslagen in de dagbladen gepubliceerd vertrouwen schenken, dan heeft men zich daar immers geheel en al op het standpunt der steilste psychologische orthodoxie bewogen, en viel geen zweem van eenig rekening houden met het evolutiebcginsel daar waar te nemen. Welke waarde mag nu echter in den tegenwoordigen tijd aan wetenschappelijke beschouwingen op natuurwetenschappelijk gebied worden toegekend, indien daarbij het hoofdbeginsel der wetenschap van het levende wezen is geïgnoreerd? Maar geen congres kan den voortgang der wetenschap tegenhouden. Wie weet of niet binnen betrekkelijk korten tijd ook dit congres blijken zal slechts het galgemaal dier orthodoxie te hebben gevierd? Hoe overmoedig trad nog voor weinige jaren, op congressen, ook in Nederland, het doctrinaire darwinisme op! En nu? Het ligt blijkbaar te zieltogen.

Hoe dit echter wezen moge, dat voor ons strafrecht eene zeer ingrijpende hervorming aanstaande moet wezen, dit leeren de teekenen des tijds zoo duidelijk, dat het niet kan worden betwijfeld. Ook den bovenbedoelden Leidschen hoogleeraar in het strafrecht kon, hoewel hij het blijkbaar betreurt en hij zelfs in zekere mate vrees daarvoor koestert, toch de evidentie \an dat feit niet ontgaan. Welken indruk moet men dan wel van het gehalte der wetenschappelijke en speciaal juridische bekwaamheid in een regeeringsbeleid verkrijgen, hetwelk, onder die omstandigheden, het bestaande Nederlandsch strafwetboek met al hetgeen daarin nu maatschappelijk en wetenschappelijk onjuist en niet meer overeenkomstig den tegenwoordigen tijd is gebleken, nog maar eens voor

Sluiten