Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet afgeschaft, hebben in 1815 door een Synode, dat hiertoe geenerlei bevoegdheid had, niet afgeschaft kunnen worden; de invoering van het overeenkomstig Gods Woord, indien hieronder voorbedachte dubbelzinnigheid lag, zou eene onwaardige kunstgreep zijn geweest om onder de hand te verkrijgen, waartoe men, zelfs toen, niet ligt een synodaal voorstel zou lebben gedaan. — Ten andere, de Formulieren, zijn uitmuntend erfgoed van een christelijk voorgeslacht. Of ik dan goedkeur de veranderingen die A° 1618 zijn gemaakt? ik erken dit onderwerp niet genoeg onderzocht te hebben om een onvoorwaardelijk antwoord te geven ; doch geloof dat er toen niets veranderd en een enkel punt nader vastgesteld is . . . Vermits sommigen, gelijk met het woord mysticisme alle godsdienst van het hart, zoo met de woorden Synode van Dordt, alle gereformeerde, alle christelijke regtzinnigheid naar den achtergrond en weldra ook van den achtergrond af zouden schuiven, is het niet overbodig zich nu en dan te binnen te brengen dat de geloofsbelijdenis en de catechismus — Groen noemt hier de Dordtsche Leerregels niet — heerlijke gedenkstukken zijn van echt-christelijke wijsheid, waarin men de geloofskracht herkent die, in de zestiende eeuw, zoo vele geloofshelden, bij kloekmoedig trotseren en standvastig ondergaan van den smadelijken marteldood, heeft bezield. Ten

derden: de Formulieren zijn menschelijk werk, moeten altijd aan den Bijbel getoetst, kunnen, indien men het noodig acht, overeenkomstig den Bijbel worden herzien. Maar dan geve men op welke wijzigingen men bepaaldelijk wenscht, welke verbeteringen men meent uitgevonden te hebben. Savigny heeft over de bevoegdheid of liever onbevoegdheid onzer tijden om wetboeken te maken een teregtwijzende brochure geschreven; er zou over de onbevoegdheid onzer tijden om christelijke formulieren te herzien, een gansch niet overbodig boekske het licht kunnen zien". Zoo dacht tiroen in het midden van het jaar 1834 (4 Julij is de dagrekening van het „Voorberigt" der Beschouwingen), en sinds dien tijd had hij drie jaren lang gearbeid en onderzocht in net Huis-Archief, en in dat drietal jaren had hij studie gebakt van het Voorspel en van den aanvang der groote tjodsdienstoorlogen, die het gevolg waren van de Hervorming.

"De verdediging der Afgescheidenen in 183; was eene

Sluiten