Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belijders het vermoeden en den blaam van strafwaardige rustverstoring te werpen ? Ue waarheid, door zoovele hinderpalen tegengehouden, kan niet terstond doordringen tot den Troon. Eenmaal, wij mogen het vertrouwen, eenmaal dringt zij door tot den Vorst wien God, in Zijne gunst, aan Nederland schonk; wien zoo menige band, niet van uiterlijken dwang, maar van innerlijke gehechtheid, aan ons verbindt; wiens leven, niet slechts door rustelooze werkzaamheid, maar ook, en vooral, door volklievende bedoeling, eene gestadige zelfopoffering wordt, en die het zijne hoogste eere rekent te buigen voor de Majesteit van Hem die de harten der Vorsten leidt gelijk Hij wil.

Sluiten