Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beviel, sprak ik belangrijk. Hij vroeg mij wat ik van de wederkomst van Christus hield. Ik moest belijden, dat ik daar nog nimmer zoo gezet aan gedacht had. Hij verhaalde mij, dat dit een zijner eerste denkbeelden was geweest, waarover hij veel had nagedacht! dat in Kngeland daarvan veel werk werd gemaakt. Pauli had de overtuiging, dat, eer de dag van de terugkomst van Christus kwam, er eerstelingen uit het volk der Joden voor gewonnen moesten worden. Hij zocht de vriendschap van de Joden te winnen, zonder hun evenwel eenigszins te verbergen wat hij zocht en wie hij was. Aan tafel was schier over het algemeen het diskoers niet levendig; doch ook niet verdoemend. Over van Lenneps poëzie werd zelfs een woord gesproken, zonder dat hij zelf

in het gedrang kwam O hoe duidelijk is het, dat weder

op den duur, zoo God niet altijd met ons is, zelfs wat geestelijk is weder met wereldsche eigenliefde behandeld wordt. Wij kunnen ons niet van de wereld uitsluiten of zij dringt van eene andere zijde weder binnen. Zoo geheel vrij sprak men dezen middag toch niet. Capadose dankte innig, en, dat moet ik zeggen, eenvoudiger en treffender nog dan da Costa. Nu zouden wij bij Cap. gaan, waar zich dan ook spoedig weder het grootste gedeelte van het gezelschap vereenigde. Da Costa sprak nog hartelijk met mij over Rowring. Hij gaf mij een heerlijk denkbeeld over de Drieëenheid: daarin is God zoodanig geopenbaard, dat, waar wij Hem noodig hebben, wij Hem gedurig kunnen aangrijpen, naar mate onze behoeften zulks medebrengen. Zoo riepen de Apostelen dan Christus, dan den Heiligen Geest aan."

IjrJ

v - r <p/

Sluiten