Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwoord.

Toe» de grootc Berlijnsche Assyrioloog Prof. Dr. Friedrich Delitzsch, die sedert zooveel van zich deed spreken in den strijd over de verhouding tusschen Bijbel en Babel, in het voorjaar van 1901 verscheidene weken te Constantinopel vertoefde, hield hij zich des avonds ter ontspanning bezig niet de lezing van het bock Job, waarbij hem geenc andere hulpmiddelen ten dienste stonden dan het Hebreeuwsche Woordenboek op 't Oude Testament, dat hij in bewerking heeft, ongerekend een schat van litteratuurkennis in zijn geheugen. Uit deze studiën is een werk geboren, dat in 1902 te Leipzig bij Hinrichs het licht zag onder den titel : Das Bttch Hiob neu übersetzt und kurz erklart von Friedrich Delitzsch, Auagabe tuit sprachUchem Kommentar.

Toen ik met deze pennevrucht van een'mijner hooggeschatte leermeesters in het Assyrisch kennis maakte, bekroop mij de lust hem na te volgen, en eveneens het boek Job te gaan bewerken niet zoo weinig mogelijk hulpbronnen. Spoedig zette ik mij neer om dit onwaardeerbaar gedeelte der Heilige Schrift te lezen met behulp van Gesenius' lexicon, terwijl ik de uitkomsten van mijn onderzoek vergeleek met en aanvulde uit de Statenoverzetting, de vertaling van Delitzsch en het terecht geprezen werk van Ds. //'. B. Ranke,na, liet Boek

Sluiten