Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zijn geloofsoog dn waarachtige heerlijkmaking aanschouwen in het Jenseits.

Volgen we dan eerst de afdalende en daarna de opklimmende lijn.

Eerste Gedeelte : De Afdalende Lijn.

Cap. 1—3.

Op den weg naar beneden zijn een drietal stadiën zeer duidelijk te onderscheiden. Ze worden gekenmerkt door de uitspraken van Job, die we vinden Cap. 1 : 21, Cap. 2 : 10 en Cap. 3.

In het eerste stadium is nog geen geestelijke achteruitgang bij Job tc bespeuren. Satan heeft gebruikgemaakt van zijne volmacht en hem alles ontnomen : schapen en kemelen, ossen en ezelinnen, knechten en kinderen. Maar in deze beproeving vinden we Jobs geloot nog ongeschokt. Naakt ix hij uit den moederschoot voortgekomen. Wat onrecht is er dan in, dat hij ook naakt in den schoot der aarde neerdaalt ? De Heere tocli heeft gegeven en Hij, de Vrijmachtige heeft ook genomen. De Naam de-s Heeren zij i/eloofd.

Job looft nog zijnen God, — dat is het karakteristieke van dit eerste stadium. De Heilige Geest getuigt dan ook zonder ccnigc beperking: In dit alles zondigde Job met. Gelijk de Heere ook tot Satan spreekt: Hij houdt nog vast aan zijne Httfi-

In het tweede stadium is de beproeving aanmerkelijk verzwaard, waar Job werd aangetast door de ontzettende huidziekte, die Satan hem krachtens tweede volmacht heeft aangedaan Maar aan deze beproeving komt zich nu eene schrikkelijke verzoeking paren. Van alles beroofd bezit de zwaar bezochte buiten zijnen God

Sluiten