Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elifaz tot hem gebracht in cap. 4:17 beaamt hij pas in cap. 9 : 2, nadat ook liildad heeft gesproken. I)e verkondigde waarheid moet zoo te zeggen bij hem bezinken voordat hij haar naspreekt. Ditzelfde zien we ook hier. Het I7T ''ft waarmede Jhvh's

eerste rede aanving (cap. 38 : 2) wordt pas in zijn tweede antwoord (cap. 42 : 3) door Job opgenomen. Had hij in 't eerste antwoord zijne geringheid beleden tegenover de grootheid Gods, hier belijdt hij allereerst zijne dwaasheid tegenover de wijsheid Gods. Daarom keert hij in vers 4 de rollen weder om en bidt dat God hem moge onderwijzen. Want meerdere voorlichting heeft hij nog altoos noodig, al is er ook tusschen zijne vroegere godskennis en zijne tegenwoordige een onderscheid als tusschen hooren en zien (vers 5).

Doch haar hoogtepunt bereikt Jobs verootmoediging hierin, dat hij bekentenis doet van eigen schuld tegenover Gods recht. Zijne murmureering is hem tot zonde geworden, wijl hij in 't recht Gods een' dieperen blik heeft gekregen. Daarom verfoeit hij zich en heeft berouw in stof en assche. Zoo toont hij zich inderdaad een rechtvaardig rechter. Want de eerste hoovaardige, dien hij in 't stof doet bukken (cap. 40: 13) is hij zelf. En wie zichzelven vernedert zal verhoogd worden.

Hiermede is evenzeer het secundaire als het primaire doel van Jobs lijden bereikt. Tegenover Satans laster heeft hij in zijn lijden door alles heen aan zijnen God vastgehouden; dat was het primaire doel. En over zijne zonde, waartoe dat lijden hem gebracht heeft, heeft hij zich oprecht verootmoedigd ; dat was het secundaire doel.

Maar nu ligt dan ook de weg van geloof tot aanschouwing gebaand voor hem. Waar hij God in't gelijk heeft gesteld tegenover zichzelf, daar stelt God hem in

Sluiten