Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te beschouwen is en of daarbij ook teekenen des tijds zich voordoen, die tegenover het bedoelde steeds verder gaand speciaal onderzoek daartoe kunnen medewerken, dat ten slotte toch meer eenvoud en eenheid in de medische gedachtenwereld zich baan zal kunnen breken.

Het goede recht te vragen voor het bestaan van hot specialisme als zoodanig, kan wel moeilijk op mijn weg liggen, want wij staan nu eenmaal in het teeken der specialisatie en het is thans wel een communis opinio, dat zoowel voor theorie als praktijk welhaast alleen van dien kant verdere vooruitgang kan te wachten zijn.

De strijd echter woedt nog steeds voort, waar het specialisme moet beginnen en waar het moet eindigen. Dit geldt zoowel, waar het de verdeeling van arbeid in ziekeninriclitingen als de opleiding van aanstaande artsen betreft. In beide opzichten is vooral in ons land het specialisten vraagstuk urgent te achten, aangezien misschien in geen enkel kultuurland zoozeer als ten onzent de neiging heerscht, alles bij het oude te laten, zoodat zelfs sommige onzer grootste ziekenhuizen nog meenen te kunnen volstaan met de scheiding van interne geneeskunde en chirurgie zonder verdere specialisatie; terwijl anderzijds, wat het hooger onderwijs betreft, hoogst belangrijke vakken heel niet vertegenwoordigd zijn, gelijk onlangs door Prof. Burger werd uiteengezet. Zelfs, zouden naar verluidt, aan enkele hoogescholen in uitbreiding van personeel de physische vakken de medische hebben kunnen overtreffen, terwijl toch wel nergens zoo snelle toename van kennis in de laatste decenniën als in ons gebied valt vast te stellen. Evenals nu langzamerhand het publiek door de ervaring ervan is overtuigd geworden, dat het een algemeen belang is, dat voor de

Sluiten