Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenheid van inzicht verkregen omtrent het mechanisme, door hetwelk dit proces in alle levende wezens tot stand komt, dat de leer van Metschnikoff in algemeene trekken waarheid bevat, ternauwernood zal iemand gevonden worden, die dit thans nog zal ontkennen. Mij dunkt, een helderder inzicht in een verschijnsel zóó algemeen in de levende natuur, dat, om een voorbeeld te noemen, zelfs in de bloedvaten van de dooierzak in rogge-embryonen ontstekingachtige verschijnselen zonder veel moeite zijn waar te nemen '), kan niet anders dan medewerken tot vereenvoudiging van vele vraagstukken in ieder der speciale takken.

Een ander groot vraagstuk, dat thans langzamerhand in een nieuwe phase getreden is, is het koortsprobleem. Met de voortschrijdende kennis der biogene infectie, heeft het denkbeeld baan gebroken, dat wij ook in de koortsverschijnselen niets anders hebben te zien dan een hulpmiddel ten dienste van het organisme, om zich te verdedigen tegen een welgeslaagde invasie van lagere organismen, hetzij bacteriën, hetzij protozoën. Geringe temperatuur-verhoogingen in den voedingsbodem bleken vernietigend voor kunstmatig geteelde koloniën dezer lagere wezens en nadat bovendien bij verhoogde temperatuur niet één, doch meerdere orgaanstelsels een sterk verhoogde activiteit bleken te kunnen ontplooien, had het nieuwe inzicht burgerrecht verkregen. Met de voor onzen tijd kenmerkende snelheid van aanpassing der praktijk aan de theorie zag men thans in, dat niets onlogischer is dan het bestrijden der koorts op zich zelf

') Verslag der onderzoekingen van L. J. J. Muskens, aan het zoölogisch station te Helder. Staatscourant 1894.

Sluiten