Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardige afwijkingen. Een nader onderzoek dezer dieren brengt aan het licht, dat allerminst in deze afwijking zulk een zeer verwijderd verband met onze essentieele epilepsie kan gezien worden, zooals bv. in de experimenteele epilepsie, door Brown-Séquard teweeg gebracht in liet Chineesche biggetje, doch dat veeleer zelfs in de fijnere klinische merkteekens, als b.v. de zoogenaamde psychische pre- en post-epileptische afwijkingen, alsook in de segmentale gevoelsstoornissen de meest frappante overeenkomst in bepaalde gevallen in het oog springt. Ook de deletaire invloed op de functie der hoogere centra, gelijk men die bij het langdurige bestaan der epilepsie bij den mensch zoo regelmatig waarneemt, ook deze symptomengroep met zijne verlangzaamde reacties, zijne ontlading-aclitige affecten en afstomping der algemeene orientatie kunnen wij bij deze dieren aantreffen. Er zij terloops op gedrukt, dat het ons voorkomt, dat in het nog niet opgeloste vraagstuk, of er bij hoogere dieren ook aandoeningen voorkomen, die gelijkwaardig kunnen geacht worden met de psychosen van den mensch, hier het beste aanknoopingspunt voor verder onderzoek zal zijn te vinden. Omtrent het voorkomen van epilepsie bij vogels, reptiliën, enz., ontbreken ons de gegevens nog nagenoeg ten eenenmale, doch het mag verwacht worden, dat dergelijke onderzoekingen geroepen zijn, te zamen met de verder voortgezette klinische waarneming, een niet te versmaden zijdelicht te werpen op de vele en ingewikkelde problemen, aan welke het thans.voor ons liggende tijdperk zal hebben het hoofd te bieden.

Overzien wij al het behandelde, dan ontwaren wij eenerzijds een vroeger niet te voorziene uitbreiding van arbeidsveld met eindelooze vertakking der vraagstukken,

Sluiten