Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulk eene veelvormigheid niet verwachten. En men vindt haar dan ook niet. .Tuist integendeel ontstaat er een constant bastaardras, dat ook later, in den loop der jaren en der generatiën onveranderd blyft en dat door het bezit van sommige eigenschappen van den grootvader en andere van de grootmoeder in zekeren zin een tusschenvorm voorstelt.

Zulke bastaardrassen kan men kunstmatig maken, en juist het geslacht der Teunis-bloemen is daartoe bizonder gunstig. Maar ook in de natuur komen zy voor. Zoo groeit b.v. in de Alpen een tusschenvorm tusschen de beide alpenroosjes, op berghellingen waar beide soorten te zamen voorkomen. Zoo hebben onze tuin-aurikels hun oorsprong aan eene kruising tusschen twee oorspronkelijke wilde soorten te danken. Andere voorbeelden zou men kunnen aanvoeren, maar de lijst is nog geen zeer groote.

Dit is ook niet noodig, want het was er slechts om te doen om aan te toonen, hoe de bastaardeeringen, trots alle afwijkingen, zich in beginsel aan de normale bevruchtingen aansluiten, en hoe juist de afwijkende gevolgen, die zij hebben, ons kunnen dienen, om een helderder inzicht in liet normale verloop van het proces te verkrijgen.

Want ook de bastaarden leeren ons dat by de geslachtelijke voortplanting twee punten een hoofdrol spelen, n.1. de bevruchting en de uitwisseling van eigenschappen tusschen de beide voorkernen, die elkander bevrucht hebben. Deze beide verschijnselen hangen ten nauwste met elkander samen. De uitwisseling kan natuurlijk niet plaats vinden, zonder voorafgaande bevruchting, want door deze worden de twee voorkernen bijeengebracht. De bevruchting zou natuurlyk kunnen bestaan zonder de uitwisseling, maar haar volle nut en haar volle beteekenis krygt zy toch eerst door haai*. In dezen zin zijn beiden voor elkander onmisbaar. Te zamen veranderen zy de betrekkelijk geringe verscheidenheid, die ook bij ongeslachtelijke

Sluiten