Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kr moest dus een document uitgevonden worden dat het gewone cognossement kon vervangen en de handel, waar eene wettelijke regeling van het doorvervoer overal ten eenenmale ontbrak, vond zulk een document uit, dat eindelijk in zijnen tegenwoordigen vorm, het beruchte door-cognossement is geworden.

De naam heeft zoodanig burgerrecht verkregen , dat men dien (van het engelsche „Through Bill of Lading ) wel steeds zal behouden , hoewel die naam misleidend en onjuist is, want het door-cognossement is geen cognossement; somtijds is het een gewoon vervoer- of expeditie-contract, een andermaal heeft het 't karakter van een cognossement alléén, wanneer het eerste vervoer ter zee plaats heeft en dan slechts uitsluitend voor zoover dat zee-vervoer betreft. Juristen zouden beter dan ik in staat zijn het verschil tusschen beide documenten scherp in 't licht te stellen.

Vervoer op Door-Cognossement heelt plaats gedeeltelijk te land en gedeeltelijk te water, of geheel te water, maar dan door meer dan één vervoerder. Laat ik als voorbeeld den meest eenvoudigen vorm kiezen: vervoer uit het binnenland naar een zeehaven en van daar naar een overzeesclie haven, dus bijv. van Kansas City per spoor naar 1 hiladelphia en van daar per stoomboot naar Rotterdam.

De „freight-agent" (wij zouden zeggen „handels-agent") van eene spoorweg-maatschappij neemt aan 100 kisten spek over zijn spoorweg-lijn te brengen naar Philadelphia en van daar per stoomboot naar Rotterdam. Hij heeft daardoor eene verplichting op zich genomen tegenover den inlader, maai alleen voor zichzelf; veelal weet hij, bij het sluiten van het vervoer-contract, niet eens met welke stoombootlijn hij de goederen over zee zal zenden. Heeft hij eene overeenkomst gemaakt met een stoombootlijn, volgens welke de laatste tot zekere vracht goederen van hem ten vervoer moet overnemen,

Sluiten