Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wettige door-cognossement, zal liet tot heden gebruikte onwettige door-cognossement blijven bestaan ; wanneer de wet aan de vervoerders, die goederen op door-cognossement in wettigen vorm aannemen, meerdere verplichtingen oplegt, dan zal de vracht, voor zulk doorvervoer, hooger zijn dan voor doorvervoer, niet geschiedende volgens de eischen van de wet. Naast een wettig doorvervoer over vaste lijnen, zal blijven bestaan een niet wettelijk geregeld doorvervoer, zooals tot nu toe plaats heeft, waarvoor de belooning minder zal bedragen, m. a. w. de vracht lager zal zijn, dan voor het vervoer, voldoende aan de eischen der wet. De handel zal dan de keuze hebben tusschen een door-cognossement in den zin der wet, dus met meerder rechtszekerheid, tot hooger vracht, en een onzeker, gevaarlijk vervoer-contract tot lager vracht . Verkiest men het laatste, men doet het a ses propres

risques et périls.

Sub 4 sprak ik van Internationale wetgeving. Daartoe zal het moeten komen, evenals zulks, wat het Continent van Europa betreft, is geschied bij de Conventie van Bern 1890 (in 1893 in werking getreden) voor het doorvervoer over den spoorweg. Enkele jaren geleden heeft de Uelgische Regeering bij de onze aangevraagd, of het niet wensclielijk zou zijn voor het vervoer ter zee internationale bepalingen te maken en tot dat doel eene internationale conferentie te houden. < )nze regeering antwoordde ongeveer dat, aangezien zij vernomen had dat Groot-Brittanië die wenschelijkheid niet erkende, het nut van eene dergelijke conferentie twijfelachtig moest voorkomen, nu de mogendheid , met het grootste scheepvaartverkeer, daaraan niet zou mededoen, liet is te betreuren dat aan België geen gunstiger antwoord werd gegeven; indien do continentale mogendheden, misschien ook met de Ver. Staten van Noord-Amerika, zij het zonder medewerking van Engeland, iets tot stand hadden kunnen brengen, dan zoude een groote stap voorwaarts zijn gedaan en Engeland zou zich ten slotte misschien aangesloten hebben.

Zooals hiervoor reeds werd opgemerkt, is door de con-

Sluiten