Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beperking van den tijd, die mag verloopen tnssclien liet eindigen van 't vervoer door één vervoerder en den aanvang van 't vervoer door diens opvolger.

Door het laatste zal vermeden worden dat, zooals nu dikwijls geschiedt, goederen maanden lang in de zeehavens op verder vervoer moeten wachten.

Ziehier mijn ontwerp, dat natuurlijk aangevuld zal moeten worden met bepalingen die voor vervoer op gewoon cognossement gelden, voor zoover op doorvervoer toepasselijk :

Door-Cognossementen.

1. Wanneer goederen door meer dan één vervoerder worden vervoerd, kan één der vervoerders of diens vertegenwoordiger namens alle vervoerders en door hen daartoe behoorlijk gemachtigd, daarvoor een door-cognossement teekenen en aan den inlader afgeven.

2. De vervoerder, die behalve voor zichzelf, ook namens volgende vervoerders een door-cognossement onderteekent en afgeeft, moet voorzien zijn van, en op verlangen aan de belanghebbenden vertoonen, de volmachten hem daartoe door die andere vervoerders verleend.

Behoorlijk opgemaakte en gelegaliseerde afschriften van die volmachten moeten gedeponeerd worden bij het plaatselijk gezag, ter woonplaatse van den vervoerder, aan wien die volmachten zijn verleend.

:3. Door de onderteekening en afgifte aan den inlader, van zulk een door-cognossement, verbindt die vervoerder zichzelf en alle volgende vervoerders in het door-cognossement genoemd, geheel alsof ieder voor zich dat door-cognossement hadde mede-onderteekend.

4. Het door-cognossement bevat:

a. De namen van de plaats van inlading en van die van bestemming.

Sluiten