Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h. De namen van alle vervoerders, die zich met het vervoer der goederen belasten.

e. Eene omschrijving van den aard der ingeladen goederen, van hun getal, maat of gewicht, merken, de bedongen doorvracht voor het geheele vervoer, en al datgene wat voor cognossementen in art. is voorgeschreven.

<i. Eene opgave van den tijd, die hoogstens verloopen mag tusschen de aankomst van het eene vervoermiddel ter plaatse waar afgifte aan den volgenden vervoerder moet geschieden, en de inlading der goederen in het volgende vervoermiddel.

«. De namen van inladers en ontvangers.

5. Vervoer op door-cognossement kan geschieden :

a. geheel te water ;

b. gedeeltelijk te water en gedeeltelijk te land.

(3. De vervoerders zijn tegenover elkander aansprakelijk voor schade of vermindering aan de goederen overkomen gedurende het vervoer door ieders eigen vervoermiddel of wat daarmede gelijk staat. (1)

7. Wanneer een vervoerder de goederen overgeeft aan den volgenden vervoerder, zal laatstgenoemde zich van den toestand der goederen en hunne hoeveelheid moeten vergewissen.

8. Wordt beschadiging of vermindering geconstateerd, dan zal daarvan aanteekening gemaakt worden, zoowel door den vervoerder die de goederen aan den volgenden vervoerder overgaf, als door laatstgenoemde onderteekend, op de keerzijde van het afschrift van 't door-cognossement

(1) „Of wat (laarmede gelijkstaat" zal anders paredigeerd moeten worden: ik bedoel daarmede een vervoermiddel, geen eigendom van den vervrachter, maar slechts tijdelijk in gebruik, zooals bijv. bij time-charters.

Sluiten