Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18. Wanneer op deze copie van 't door-cognossement de aanteekeningen bedoeld in art. 8 niet behoorlijk door de beide vervoerders zijn onderteekend, zoo is de vervoerder, die het goed overnam zonder die onderteekening te vorderen of te verkrijgen, verantwoordelijk voor de schade of vermindering door schuld van zijnen voorganger veroorzaakt.

19. Doorvracht is de prijs waartoe het geheele vervoer van de plaats van inlading tot aan de plaats van bestemming door de gezamenlijke vervoerders zal geschieden.

20. Het aandeel van iederen vervoerder in de bedongen vracht wordt bij onderlinge overeenkomst door de \rervoerders geregeld.

21. De doorvracht kan geheel of gedeeltelijk door den inlader betaald worden aan den vervoerder die het door-cognossement afgeeft; van zoodanige betaling wordt melding gemaakt in liet door-cognossement.

22. Is de doorvracht niet of gedeeltelijk door den inlader vooruitbetaald, zoo moet de ontvanger der goederen die vracht of het onbetaalde gedeelte ervan, benevens alle op de goederen gevallen kosten en averijen, aan den laat sten vervoerder tegen uitlevering van het goed, betalen.

Ik hoop dat dit wetsontwerp, dat geen aanspraak maakt op volledigheid en op juiste redactie, toch voldoende aandacht zal trekken om critiek uit te lokken.

Bespreking en critiek, al werd mijn werk daardoor geheel afgebroken, kunnen slechts bevorderen dat de aandacht meer op deze urgente zaak gevestigd wordt.

Mocht eene internationale regeling onuitvoerbaar blijken, door gebrek aan medewerking van andere mogendheden, dan zou het mij toch wenschelijk voorkomen, dat het vervoer op door-cognossement in ons eigen W. v. K., IIe Boek, werd opgenomen bij de aanstaande herziening daarvan.

W. PLU1JGEKK.

Schevewingen, Januari 1900.

Sluiten