Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren en Privaat-Docenten dezer Universiteit; Dames en Heeren Studenten en Gij allen, die door Uwe aanwezigheid blijken geeft van Uwe belangstelling;

Zeer gewaardeerde Toehoorderessen en Toehoorders!

Nu de geodesie een plaats gaat innemen onder de vakken van onderwijs aan deze Universiteit en mij liet voorrecht te beurt valt als liaar vertegenwoordiger te mogen optreden, meen ik bij de aanvaarding van mijn ambt niet beter te kunnen doen dan een uiteenzetting te geven van bet standpunt, dat thans door die wetenschap is bereikt. Dit kan blijken uit een zij het dan ook vluchtig overzicht van de vraagstukken, met welker oplossing zich de geodesie hoofdzakelijk bezig houdt en uit eenige mededeelingen betreffende de internationale organisatie, door welke de onontbeerlijke samenwerking wordt verkregen.

De geodesie stelt zich hoofdzakelijk ten doel de bestudeering •Ier gedaante van het aardoppervlak, zooals die uit metingen en waarnemingen kan worden afgeleid.

Heeft men het oog op deelen van het fysisch aardoppervlak, dus van land en water, met alle bijzonderheden, die van belang

Sluiten