Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, clan worden uit de resultaten der melingen land- of zeekaarten samengesteld; voor zoover de geodesie hierop betrekking heeft is zij een technische wetenschap. Men gaat daarbij uit van het beginsel om van het groote in het kleine te werken, ten einde ophooping van fouten te vermijden en een sluitend geheel te verkrijgen. Vooreerst wordt door middel van triangulatie de ligging bepaald van een betrekkelijk gering aantal, over het geheele in kaart te brengen terrein verspreide punten, gewoonlijk op afstanden van 2f> tot 50 kilometer, vaak meer. Deze worden door middel van denkbeeldige lijnen zoodanig verbonden, dat een net van aaneensluitende driehoeken, het hoofddriehoeksnet, wordt gevormd; de hoeken dier driehoeken worden gemeten en de lengte van een der zijden bepaald; ook wordt n<.g de geografische breedte van een der punten en het azimut van een der zijden, dat is de hoek met den meridiaan, uit astronomische waarnemingen afgeleid. Men heeft dan de noodige gegevens om de lengte en het azimut van elk der zijden en de geografische lengte en breedte van alle punten te berekenen. Aan de punten van het hoofddriehoeksnet worden op dezelfde wijze verdere punten door secundaire triangulatie verbonden, waarbij men trapsgewijze Ie werk gaat, totdat een voldoend aantal punten is vastgelegd, om daaraan de diiect op het terrein gemeten lijnen te kunnen verbinden.

Voor de Vervaardiging eener kaait van een eenigszins uitgestrekt deel van het fysisch aardoppervlak moet de algemeene gedaante hiervan, het zoogenaamd mathematisch aardoppervlak, bekend zijn; de verschillende op de kaart voor te

Sluiten