Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenstemmen met de door astronomische waarneming bepaalde, grootheden, en hetzelfde zou het geval moeten zijn met de berekende en de direct bepaalde azimuts; beter gezegd, de verschillen zouden niet grooter mogen zijn, dan uit de onvermijdelijke fouten der waarnemingen zou zijn te vei klaren. In werkelijkheid vertooneu zich in het algemeen veel belangrijker verschillen, welke voortspruiten uit de omstandigheid, dat de normalen op de geoïde niet samenvallen met die der ellipsoïde in de overeenkomstige punten. Hierbij valt echter op te merken, dat voor het punt, vanwaar men is uitgegaan bij de berekening geodetische lengte- en breedteverschillen, beide normalen natuurlijk te zamen vallen; de in de andere punten geconstateerde afwijkingen zijn dus niet absoluut, maar relatief' ten opzichte van het eerste punt.

Ook in onze dagen spelen graadmetingen in de richting van den meridiaan een voorname rol, maar thans met het doel, om uit een zoo groot mogelijk aantal breedtebepalingen de kromming van de verschillende deelen dier lijn te bepalen. Door het gebruik van den telegraaf voor de bepaling der lengteverschillen is ook van deze de nauwkeurigheid thans zoo groot, dat graadmetingen in de richting der parallel de kromming van verschillende deelen dier lijn doen kennen, en de afwijkingen van den cirkelvorm laten bepalen Bij graadmetingen in scheeve richting ten opzichte van den meridiaan en eveneens voor de détailstudie van een deel der geoïde, zijn zoowel astronomische breedte-, als lengtebepalingen noodig; deze laatste kunnen evenwel door azimutbepalingen worden

Sluiten