Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar samenhangt met de waarnemingen, waaruil de breedte der waarnemingsplaatsen is afgeleid: de oplossing van het raadsel ligt in dat geval op den weg der astronomie.

Andere bewegingsverschijnselen, die de aandacht der geodeten bezighouden, zijn de getijden der zee, minder om den aard dier bewegingen zelf, dan tot vaststelling van liet gemiddeld peil der zee op punten aan de kust. Maar dat ook de getijbeweging zelf voor den geodeet van belang kan zijn, blijkt uit het resultaat in 1894 verkregen door van de Sande Bakhuyzen bij de bewerking der getij waarnemingen gedurende 38 jaren aan Den Helder uitgevoerd, waarbij een kleine periodieke verandering kon worden aangetoond van den gemiddelden waterstand in een tijdsverloop van 14 maanden, de periode van Chandler, die door de verplaatsing der polen is te verklaren.

Omtrent den invloed der getijverwekkende kracht van zon en maan op de vaste aardkorst is een onderzoek ingesteld door Hecker te Potsdam, met behulp van slingers, draaibaar om nagenoeg verticale assen, welke zich verplaatsen wanneer de stand der as met betrekking tot de richting der zwaarte kracht verandering ondergaat. Door de aantrekkende krachten van zon en maan wordt de richting der zwaartekracht, dus de verticaal, iets gewijzigd; kon het oppervlak der aarde volkomen toegeven aan die krachten, dan zou het steeds loodrecht op de zwaartekracht blijven, en de slmgeis, die een vaste opstelling hebben op het aardoppervlak, zouden geen beweging vertoonen. Daarentegen zou de beweging der slingers liet grootst zijn, als de aardkorst volkomen stijf en

Sluiten