Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbuigbaar was. Uit de waarnemingen is gebleken, dat de beweging der verticaal ongeveer bet J/3 is van die, welke bij een volkomen unbuigbare aarde zou optreden; bij deze vormverandering gedraagt de aarde zicb nagenoeg zoo, als een even groot lichaam, geheel van staal, zou doen.

Uit de voorgaande mededeelingen, hoe onvolledig ook, kan zijn gebleken met welk een verscheidenheid van vraagstukken de geodesie in onze dagen zich bezig houdt, tot welke belangwekkende uitkomsten men reeds is gekomen, en welke raadselen nog op een oplossing wachten.

De hooge vlucht, die de geodetische wetenschap in de laatste halve eeuw heeft mogen nemen is ongetwijfeld voor een groot deel te danken aan de samenwerking van bijna alle beschaafde staten der wereld, die vereenigd tot stand kunnen brengen, wat voor een enkelen, of slechts weinigen niet te bereiken zoude zijn.

In 1861 opperde de Pruisische generaal Bayer, de vroegere medewerker van Bessel bij de graadmeting in Oost pruisen, in zijn geschrift „Über die Grosse und Figur der Erde" het plan, om de staten van Midden-Europa uit te noodigen tot samenwerking op geodetisch gebied. Hij wist zijn regeering voor dit denkbeeld te winnen, zoodat in 1864 te Berlijn de eerste conferentie der Midden-Europeesche Graadmeting kon bijeen komen; reeds in 1867, toen de tweede conferentie wederom te Berlijn bijeenkwam, kon de naam worden veranderd indien van Europeesche Graadmeting, daar nagenoeg alle staten van ons werelddeel waren toegetreden.

Sluiten