Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmisbaar hulpmiddel vormen, terwijl er tegenwoordig bijna geen triangulatie wordt uitgevoerd, die niet tevens dienstbaar wordt gemaakt voor graadmeting, levert de verklaring van dit verschijnsel.

Ten slotte nog enkele mededeelingen betreffende de in ons vaderland uitgevoerde werkzaamheden ten dienste der internationale graadmeting.

Ook Nederland werd in 1861 door de Pruisische regeenng uitgenoodigd tot medewerking aan de Midden Kuropeesche graadmeting; het duurde echter tot 1864 eer feitelijke toetreding plaats had.

De eersle omvangrijke arbeid, die tot een goed einde is gebracht, is de nauwkeurigheidswaterpassing, waarmede in 1875 een aanvang werd gemaakt naar «aanleiding van een verzoek van Generaal Bayer, om het eindpunt der Pruisische waterpassing te Salzbergen aan te sluiten aan het Amsterdamsch peil. De leiding der werkzaamheden werd opgedragen aan Dr. L. Cohen Stuart, die een plan ontwierp tot uitbreiding der waterpassingen over het geheele land. dat de goedkeuring der Regeering verwierf. Hij mocht de voltooiing van dien arbeid niet zien; in 1878 reeds kwam hij te overlijden. Op voorstel der Kon. Akademie van Wetenschappen werd in 1879 de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing ingesteld, onder wier leiding de waterpassing geheel volgens de denkbeelden van Cohen Stuart in 1885 werd ten einde gebracht Van dit werk kan worden getuigd, dat het behoort tot de

Sluiten