Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien zijn onder leiding van Dr. J. A. C. Oudenians van 1895 tot 1899 breedte- en azimut bepalingen uitgevoeid op een dertiental punten van het drielioeksnet.

Waar hier de namen van Schols en Oudemans zijn genoemd, past zeker een woord van erkentelijkheid en hulde aan de nagedachtenis van deze beide mijne onvergetelijke leermeesters, aan wie ik een zoo belangrijk deel mijner opleiding heb te danken, en mei wie ik, toen mijn leertijd was verstreken, tot hun overlijden steeds verbonden ben gebleven door de hartelijkste vriendschapsbanden.

Van de verdere werkzaamheden zijn nog te noemen de bewerking der getijwaarnemingen en de medewerking aan den internationalen breedtedienst, verleend door de Sterrewacht te Leiden; ook is te vermelden, dat aan de Commissie sedert 1889 tevens de secundaire triangulatie is opgedragen, welke tot grondslag zal strekken voor de nieuwe kaarteeringswerkzaamheden hier te lande.

Op uitvoering wacht nog de meting eener basis, waaruit de lengte van een der zijden van het hoofddriehoeksnet kan worden afgeleid. Voorloopig is men voor de berekeningen uil gegaan van de lengte eener gemeenschappelijke zijde van liet „Rheinische Dreiecksnetz", welke berust op hel resultaat der basismeting bij Bonn.

Verder moet nog een begin worden gemaakt met de slingerwaarnemingen, wier voorbereiding bijna geheel was afgeloopen, toen de ingenieur, die zich te Potsdam met die werkzaamheden had vertrouwd gemaakt, in de kracht des levens kwam te

Sluiten