Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ik slechts hebben te zorgen voor bet lampje, dat in een der vele bijkapellen brandt ter eere van een wetenschap, die door een goed geograaf wel niet gebeel mag worden verwaarloosd, maar aan welke hij slechts een beperkt deel van zijn tijd kan wijden. Ik hoop mij op deze bescheiden plaats een waardig medearbeider van U te kunnen toonen, en reken op Uwe hooggewaarde voorlichting om mijn onderwijs voor de beoefenaars der geografie zoo vruchtbaar mogelijk te doen zijn.

Dames en Heeren Studenten! Verblijdend is het, dat hel onderwijs in de geografische wetenschappen al dadelijk de belangstelling heeft gewekt van verscheidenen Uwer, wier hoofdstudie zeker reeds in andere richting was bepaald. Ook mij zal het een voldoening zijn toehoorders te mogen vinden buiten den kring der eigenlijke geografen. Hoewel de geodesie een toegepaste mathematische wetenschap is, die van hare beoefenaars een propaedeusis vordert, die slechts in de Wis- en Natuurkundige Faculteit is te verkrijgen, zal ik toch, althans in den aanvang, mijn onderwijs zoo trachten in te richten, dat hel kan worden gevolgd door litteratoren, die van oordeel zijn, dat, hoewel de wetgever dien eisch niet stelt, bij de bevoegdheid om eenmaal als docent in de aardrijkskunde op te treden, eenige kennis der geografische wetenschappen niet overbodig is.

Welke plaats de geodesie zal hebben in te nemen onder de studievakken van diegenen Uwer, die zich bepaaldelijk willen wijden aan de beoefening der geografie, is een vraag, die ik nog niet met beslistheid zou kunnen beantwoorden. Een weten-

Sluiten