Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiefwisselaars, die, toen ik zelf hier mikroskopie leerde, nog met misoneistische blikken beschouwd werden, nu echter met recht tot de integreerende deelen van het instrument gerekend worden, niet alleen omdat zij van groot gemak zijn, maar ook op een didaktischen grond, waarover ik straks, in een ander verband, nog iets te zeggen zal hebben. Naast de invoering der objectiefwisselaars noem ik de verbetering der verlichtingsapparaten, zooals die voornamelijk in den Abbe'schen condensor met irisdiaphragma gegeven is, maar vooral ook de constructie der apochromaten, die een achromasie van hoogere orde gevende o. a. het gewichtige praktische voordeel hebben van een grootere analyseerbaarheid door het oculair toe te laten, wat weer niet alleen gemakkelijk is, maar ook weer samenhangt met het paedogogisch principe, waarop ik zooeven zinspeelde en straks terug zal komen. En al dit zijn dingen, die het dagelijksch werk van den patholoog-anatoom gemakkelijker en volkomener doen zijn en daardoor een voor dezen onschatbaar voordeel uitmaken, omdat zij een algemeene voorwaarde voor het goed gedijen daarvan geworden zijn. Te meer geldt dit, daar andere verbeteringen in technisch opzicht daarvan weder het gevolg geweest zijn. Zoo herinner ik bijv. aan het tot hoogere volmaking komen der mikrophotographie en ieder, die de geschiedenis van de leer der mikroorganismen, voor zooverre deze met de geneeskunde samenhangt, kent, weet, dat deze een groote rol bij de vastlegging en verbreiding van onze kennis gespeeld heeft.

Daar zal wel geen ervaren mikroskopist zijn, die naast deze grootere algemeene verbeteringen niet nog voor zich zelf bij het dagelijks manipuleeren met het

Sluiten