Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aantal van deze afbeeldingen bij een breedte van 5 c.M. voor elk vrij ver over de tweehonderd liep. Een quaestie van volhouden, zult U zeggen. Tot zekere hoogte. Want de vergrooting 600 is werkelijk een minimaalvergrooting, wat ten gevolge heeft, dat de kleinste der af te beelden deelen juist nog konden worden waargenomen, zoodat het oog na vervaardiging van één teekening zoo vermoeid is, dat men zich bedenkt, om het er nog een paar honderd maal aan te wagen. Maar ook dit bezwaar was voor mij niet overwegend om mijn plan op te geven. Het was dit. Men ziet het af te beelden deel onder het mikroskoop als zwarte streepjes op een licht veld. Zij zijn vrijwel talloos en zoodra het oog vermoeid begint te worden, ziet men niet meer met zekerheid, of men al de kleinste wel met het teekentoestel heeft afgebeeld. Het eind van het lied was wantrouwen in de quantitatieve volkomenheid, waarop het in deze juist zeer aankwam. En ik had dan ook mijn plan moeten laten varen, was mij niet een technische kunstgreep ingevallen, welks eenvoudigheid slechts overtroffen wordt door de volledigheid, waarmede het bestaande bezwaar wordt opgeheven en er zoude voor mij twijfel mogelijk zijn, of dit gewichtig genoeg was hier te bespreken, werd niet de ons nu bezig houdende gedachte er treffend door toegelicht. Bedoelde kunstgreep bestond toch in niets anders dan in het omkeeren van de kleur van de teekenmaterialen, nl. van inkt en papier, m. a. w. door niet als gewoonlijk te teekenen zwart op wit, maar met witte inkt op zwart papier. De overbrenging van het zoo verkregen negatief op steen geschiedt op zeer eenvoudige wijze zoodanig, dat de afdrukken weer het

Sluiten