Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

positief d. i. het werkelijke beeld vertoonen. Zoo is een door mij persoonlijk niet ongewichtig geachte arbeid inderdaad tot een quaestie van geduld teruggebracht en mijn handen zouden in deze dan ook alleen nog maar door zilveren ketenen gebonden zijn, waren zij niet door de groote liberaliteit van Heeren Directeuren van Teyler's Stichting daarvan vrij geworden , waardoor ik hoop, dat het mij gegeven zal zijn een vaster basis voor de studie van dit onderwerp te scheppen dan tot nu toe aanwezig was.

Niet minder gewichtig dan de invloed van de technische verbeteringen aan het mikroskoop is die van de verbeteringen in de constructie der snijapparaten voor mikroskopische doeleinden, de zoogenaamde mikrotomen , en van de grootere volkomenheid, waartoe de techniek van de voorbereiding der praeparaten daartoe gebracht is. Terwijl ik toch in mijn studietijd hier praktisch niet anders gezien heb, dan dat de objecten, öf geheel vrij in het instrument geklemd werden, èf hoogstens door een of andere steunende massa omgeven werden, zoodat elke doorsnede niet alleen dikwijls een nog zeer bezwaarlijke dikte had, maar bovendien geheel afzonderlijk verder behandeld moest worden en daarbij de samenhang harer deelen niet voldoende gewaarborgd werd, is door de invoering der doordringingsmethoden het bezwaar van te groote dikte en storing

O O

in den samenhang opgeheven, is door de ontwikkeling der opplakmethoden o. a. de behandeling van de dunste doorsneden zonder eenige schade van deze mogelijk geworden, en is door de constructie der seriemethoden aan de behoefte om samenhangende rijen van doorsneden te bestudeeren voldaan

Sluiten