Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de moeilijkheid verbonden aan de afzonderlijke behandeling der enkele uit den weg geruimd. En men mag niet alleen spreken van veroveringen van de techniek op dit gebied, men mag ook zeggen, dat dit op zeer radicale wijze heeft plaats gevonden. Dit laat zich o. a. beoordeelen aan de uitzetting der grenzen, welke een bepaalde methode gaandeweg ondergaan heeft. Terwijl toch, om een voorbeeld te noemen, de uitvinder van de paraffineseriemethode, Spee , nu zestien jaar geleden voor de dikte der doorsneden gebonden was aan een maximum van m.M. en aan een maximum der objectbreedte van 2 m.M., zijn sommige moderne mikrotomen geconstrueerd op serieën van 200 m.M. objectbreedte, terwijl ook de speelruimte in de keus van de dikte der doorsneden zoo groot geworden is, dat men zeggen kan , dat aan alle praktisch voorkomende eischen kan voldaan worden. En nu zoude het moeilijk en omstandig en in elk geval toch maar met beperkte zekerheid mogelijk zijn om hier, evenals bij de technische verbeteringen aan het mikroskoop, in bijzonderheden aan te toonen, wat precies deze invloed op den wetenschappelijken vooruitgang der pathologische anatomie geweest is, uit het feit, dat genoemde verbeteringen ons dagelijksch handelen geheel beheerschen en dus de praktische beoefening bepalen, laat zich in het algemeen met volstrekte zekerheid afleiden, dat deze groot moet zijn Om tot een nog juister beoordeeling van dezen invloed te komen, moge hier nog opgemerkt worden, dat deze en soortgelijke technische verbeteringen hun gunstig effekt dikwijls niet geisoleerd, niet alleen direkt doen gelden , maar dat zij soms met niet ongewichtige terug-

Sluiten