Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

siast astronoom: „la plaque photographique c'est la rétine du savant", niet tot de onze kunnen maken, het is en blijft een zeer te waardeeren hulpmiddel en voor mij een levendig paradigma, om de beteekenis van den vooruitgang der techniek op de beoefening der ziektekundige ontleedkunde U aan te toonen.

Niet minder duidelijk laat zich dit toelichtendoor den invloed van den vooruitgang op een ander gebied van techniek, namelijk op dat der kleuring der mikroskopische praeparaten en hunne voorbereiding daartoe. Wie in de opzicht de vorderingen der latere jaren heeft gadegeslagen, komt in de verleiding te gelooven, dat hier werkelijk niets onmogelijk is. Wij kunnen bijna geen enkel onderdeel bedenken, waarop zich het effect aan dien voortuitgang niet laat waarnemen. Hoe zoude zonder deze de opbouw onzer kennis van de verspreiding der mikro-organismen in het lichaam en de hiermede in verband staande ziekelijke veranderingen mogelijk geweest zijn? En is voor het zoo gewichtige en aan controversen zoo rijke carcinoomvraagstuk niet in de eerste plaats heil te verwachten van een tot grootere volmaaktheid gebrachte onderzoekingstechniek ? En zoo ergens zich de vruchtbare gevolgen der verbeterde fixeerings- en kleuringsmethoden laten aantoonen, dan is het zeker in de pathologische anatomie van het zenuwstelsel. De invloed bijv. van de door Weigert — in wien wij een waar kleur-technisch genie bezitten — aangegeven kleuring der mergscheden is zoo groot geweest, dat die zich niet meer bepalen laat. En als een andere, eveneens door Weigert gevondene methode, die der geïsoleerde neurogliakleuring, nog

Sluiten