Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anatomie geen schaduwzijden heeft, geen gevaren in zich bergt? Mij dunkt, deze vraag moet bevestigend beantwoord worden. Ik zie er zelfs meer dan een. Niet daarin gelegen, dat wij tot een soort Wagner'sche tevredenheid zouden vervallen en gaan inzien „wie wir's dann so herrlich weit gebracht," maar in de eerste plaats wel dit, dat wij komen tot gebrek aan waardeering van de bruikbaarheid van het technisch onvolmaakte. Voor mij is er in dit opzicht geen leerrijker voorbeeld dan het werk van die voortreffelijke onderzoekers, die de dusgenaamde school van von Guddkn vormen. Het is mijn overtuiging, dat deze bij hun anatomisch onderzoek met betrekkelijk weinig volkomen hulpmiddelen gewerkt hebben en dat hun praeparaten technisch relatief onvol-, maakt zijn, en toch hebben zij daarmede een reeks hoogst belangrijke resultaten bereikt. Een ander gevaar is, dat een geconstrueerde methode, vooral als deze wat meer samengesteld is, weinig kans heeft de haar toekomende waardeering te verwerven als niet de roem harer voortreffelijkheid luid genoeg door verkregen resultaten verkondigd wordt. Ook deze

o o

boom wil aan zijn vrucht gekend worden. En al moet toegegeven worden, dat bij sommigen een gelukkige dispositie voor de ontwikkeling van techniek en methodenleer bestaat en de toepassing van het beginsel van verdeeling van arbeid en van gave misschien ook wel hier nuttig kan zijn, in het algemeen houd ik het voor wenschelijk altijd het heiligend doel te blijven gedenken en het gevaar van tot een doelloos gepuzzel te komen voor oogen te houden. Intusschen dit gevaar is niet zoo groot. Er zijn nog menschen genoeg, die vraagstukken van techniek beschouwen

Sluiten