Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wijsbegeerte leert, dat alle gebeurtenissen door een causaal verband onverbrekelijk aan elkander verbonden zijn. Uit hetgeen eenmaal geschied is, volgt met volstrekte noodzakelijkheid, wat daarna geschieden zal.

Kende men nu dit verband der gebeurtenissen, dan zou van verzekeringswezen geen sprake zijn. Alleen onze onbekendheid met den onverbrekelijken samenhang der dingen, is oorzaak, dat wij omtrent vele gebeurtenissen, die met eenige reden te verwachten zijn, in het onzekere verkeeren. Uit dit oogpunt spreken wij van toeval en noemen wij dergelijke gebeurtenissen toevallig. Die toevallige gebeurtenissen kunnen ons, zoo zij inderdaad plaats hebben, schade berokkenen. Vooruit maatregelen te nemen om zich tegen deze schade te vrijwaren, noemen wij zich verzekeren.

Wilt Gij een voorbeeld?

De landman verzekert zich tegen hagelslag. Of nu zijn land al dan niet door hagelslag zal geteisterd worden, is niet aan willekeur onderhevig; maar volgt onvermijdelijk uit meteorologische wetten. Door de samengesteldheid der gegevens op dit terrein, is de meteoroloog niet in staat daaromtrent voorspellingen te doen, waarbij voldoende in bijzonderheden wordt afgedaald. Voor onze beperkte vermogens doet zich dus hagelslag voor als een toevallige gebeurtenis en zich tegen deze te verzekeren wil dan zeggen: zich een kleine opoffering te getroosten, om, zóó zij mocht plaats hebben, tegen de daaraan verbonden schade gevrijwaard te zijn.

Hieruit blijkt reeds terstond, welke de verhouding is van verzekering en spel. Beide berusten op toeval. Beide vormen een zeker hasard. Maar, terwijl het spel zijn voordeelen dikwijls aanbiedt aan hem, die ze niet van noode heeft, of waarvoor zij betrekkelijk weinig waarde hebben — en dit nog wel ten koste van anderen, die meermalen de verliezen moeielijk kunnen dragen — werpt de verzekering haar voordeelen juist in handen van hen, die door eenig ongeluk getroffen zijn.

Het leven biedt ons in zekeren zin een hasardspel. Men staat daarin bloot aan velerlei rampspoed. Die niets doet dan geheel lijdelijk door het leven te gaan, onderwerpt zich reeds hierdoor aan dat hasard. Dit nu wordt getemperd door het aangaan van verzekeringen.

Sluiten