Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hangende hoofdstukken verdeeld. Over haar bestaat reeds een uitgebreide litteratuur bij alle beschaafde volken der wereld, wetenschappelijke tijdschriften zijn geheel aan haar gewijd en de boekdeelen, die haar tot onderwerp hebben, zijn reeds bij vele honderden, ja zelfs bij duizenden te tellen. Daarom mijn dank aan hen, die medegewerkt hebben haar een besche

plaatsje aan deze Universiteit in te ruimen.

Weledele Heeren Studenten, inzonderheid Gij, die behoort tot de wis- en natuurkundige faculteit en voorts Gij allen, die mijn colleges, ook voor niet-studenten bestemd, wenschen te

V°Ernbehoort moed toe colleges aan te kondigen, handelende over een wetenschap, die niet onder de verplichte leervakken is opgenomen. De prikkel, dien het examen aanbiedt, en die als 't ware tot het college lieendrijft, is daarbij met aanwezig en de verplichte leervakken eischen reeds veel tijd en inspanning.

Toch heb ik te hooge gedachten van U, mijne Heeren, dan dat ik zou kunnen gelooven, dat in de eerste plaats het examen U naar het college zou drijven. Ik meen, dat voor en boven alles de liefde tot de wetenschap U voert tot de bronnen van kennis en daarbij niet alleen de zucht om met abstracte geleerdheid uw hoofden te vullen; maar om met deze kennis een zegen

te zijn voor de maatschappij, die U wacht.

Ik weet wel, dat niet allen, die mijn colleges zullen volgen, later in de gelegenheid zijn als technicus bij een instelling van verzekering op te treden, hoewel bij de uitbreiding van het verzekeringswezen ten onzent, meer en meer technici van noode zijn; maar ik meen toch te moeten opmerken, dat geen wiskundige in den tegenwoordigen tijd meer vreemdeling nu g blijven op dit terrein van wetenschap. Welke ook uw verdere loopbaan moge zijn, t zij Gij leeraar zul. worden aan «mge instelling van onderwijs in een groote oi kleine gemeente, m een kleine vooral, hetzij een andere werkkring U wacht, meermalen zal men uw advies inwinnen, hetzij tot regeling van een of ander plaatselijk fonds, hetzij tot het geven van raad aan personen, die zich willen verzekeren en zich tot U, als wiskundige wenden, om eenige voorlichting te ontvangen, omtrent de voordeden, die verschillende maatschappijen hen aanbieden.

Zoo is dan voor U allen de mathematische theorie der levens-

Sluiten