Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich dan van jongs af gewennen zuiver te spreken en duidelijk te articuleeren, en het leeren zal hem daardoor, later op school, gemakkelijker vallen. En daar wordt het de taak van den onderwijzer of de onderwijzeres om op den ingeslagen weg voort te gaan, en vooral de onderwijzer of onderwijzeres der laagste klasse is het, die hier een goed voorbeeld moet geven, daar hier den kinderen spreken en lezen geleerd wordt. Overtuigt er u van, onderwijzers en onderwijzeressen, dat, wat de boeken voor aanvankelijk spreek- en leesonderwijs u ook mogen leeren, wij ons Nederlandsch kunnen spreken zonder de keelletters, die zoo verderfelijk voor ons stemorgaan zijn. Weer bij uwe leerlingen de zoo leelijke, vooral nadeelige keel-r, die gevormd wordt door trilling van de huig, of de nóg dieper liggende en nog nadeeliger r, die als een geschraapte g klinkt. De brouw-r vooral maakt de spraak zeer onduidelijk. Onlangs had het volgende vermakelijke tooneeltje aan de voordeur plaats. Juist toen ik in de gang kwam, deed ons dienstmeisje de deur open en hoorde ik een jongmensch, terwijl hij haar een pakje overreikte, zeggen : „Stoomdgukkegijagoga." „Wat zegt U ?" vraagt de meid. ..Stoomdgukkegijagoga' herhaalt 't jonge mensch, wat luider en wat hooger, maar even onduidelijk als den eersten keer. Op den wanhopigen blik, dien de meid mij toewerpt, zeg ik eindelijk: „Wat zegt u, meneer, we kunnen u heusch niet verstaan", en met inspanning van alle krachten roept hij ten derden male : „Stoomdrukkerij Aurora !' Met een zucht van verlichting nam de meid het pakje aan, en met een zucht van verlichting stapte het jonge mensch de stoep af.

Andere medeklinkers, waartegen gij in uw klasse te waken hebt, zijn de g, de ch en de sch. Bij de twee eerste hoort men meestal een schraperig geluid, en de sch hoort

Sluiten