Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft te wijden, want waarlijk, de meeste menschen kunnen niet ademen.

Ik zeg dit van het standpunt van de zangonderwijzeres, zooals een dansmeester beweren zal, dat de meeste menschen niet loopen kunnen. Dit klinkt overdreven, maar waarlijk, de man heeft gelijk. Let maar eens op, hoe weinig menschen een flinken, veerkrachtigen en toch tegelijk sierlijken gang hebben. En zoo heb ik gelijk, als ik zeg, dat de meeste menschen niet ademen kunnen. Het is mij echter wel eens voorgekomen, dat een zangmeester, wien ik ademoefeningen aanbeval, mij antwoordde : „Nu ja, ademoefeningen, ademen doet men vanzelf; stijl, voordracht, daar komt het op aan." Zeker, stijl, voordracht, maar eerst de techniek. Als men dat wat meer in het oog hield, dan zouden vele zangers en zangeressen, die nu tot de zoogenaamde goede behooren, onder de beste een plaats innemen. Verstaat mij wèl, telkens en telkens wil men het weêr laten voorkomen, alsof ik wil beweren, dat een zanger, die technisch goed zingt, een groot artist is; om dat te zijn, moeten alle momenten samenkomen ; bij een goede techniek behoort dan muzikaliteit, stijl, voordracht, temperament, fantazie, enz. enz.; maar als al die eigenschappen aanwezig zijn, is men toch nog geen groot artist, zoolang de techniek ontbreekt. Daarop komt het in de allereerste plaats aan. Van de leerlingen nu, die met een einddiploma van de conservatoria komen of hunne leermeesters, van wie ze privaatles hadden, als zoogenaamd „klaar" verlaten, hebben de meeste een zeer onvoldoende techniek. Bij ons te lande ziet men ze dan meestal voor korteren of langeren tijd naar een groote stad in het buitenland gaan, dikwijls voor 1 of 2 maanden, soms ook voor een winterseizoen, waar ze dan bij den een of anderen

Sluiten