Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verrijken"! Ik geloof, dat commentaar hier vrijwel overbodig is, want het eigenbzXang geeft hier het algemeen belang zoo'n harden slag om de ooren, dat het voor een doove nog te hooren is.

Nog een reden van het verval der zangkunst is het 1 a 2 maal les nemen per week, als men pas met zingen begint. Evenals bij het spreken toch moet men leeren hooren en voelen, öf men op de juiste wijze zingt. Men vergeet te veel, dat men met een instrument omgaat, dat men niet ziet en dat men dus alleen kan contröleeren met het gehoor en het gevoel. Men moet echter leeren hooren en voelen. Vraag eens aan iemand, die nooit over spreken of zingen heeft nagedacht, wat hij voelt, hoe hij tong en lippen houdt, als hij bijv. een g zegt. Hij zal het u niet kunnen zeggen, omdat hij zich absoluut geen rekenschap kan geven van wat hij voelt. Het is volstrekt noodzakelijk, dat een leerling zoolang dagelijks onderricht krijgt, totdat hij alleen op de juiste wijze kan zingen en studeeren, tot hij zichzelf contröleeren kan, totdat hij den voorgezongen toon van den leermeester niet meer noodig heeft om te hooren, of hij den toon op de juiste wijze vormt. Men hoort wel eens zeggen: „meneer A. of juffrouw B. heeft wel 40 of 50 leerlingen", en daaruit moet dan blijken, niet alleen hoe druk zij het wel hebben, maar vooral hoe knap ze wel zijn.

Dat groote aantal leerlingen nu, die eens per week les hebben, doet mij twijfelen aan de groote knapheid van meneer A. en juffrouw B. Hoe velen zijn er niet, die jarenlang op deze wijze zangles krijgen, soms van denzelfden meester, soms van verschillende, maar altijd eens per week, met het resultaat, dat hun zingen steeds knoeiwerk blijft. En nu weet ik wel, dat niet iedere zangonderwijzer en -onderwijzeres maar alle leerlingen kunnen afwijzen, omdat deze geen dage-

Sluiten