Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet het alles en ik zal niet oordeelen, ik zal niet toornen, maar ik zal met u gaan en u brengen tot Hem die met één glimlach, één eenvoudig woord u zal opheffen tot de zaligheid der gemeenschap Gods. Noemt mij niet uw naam, zegt mij niets, wilt alleen u afwenden van de drukke straten uws levens en mij volgen daarginds naar het woud, wilt u afwenden van het volle leven van iederen dag, wilt u wenden tot Hem, wien ik niet waardig ben, den schoenriem te ontbinden. Wilt u bekeeren !

Hoe, ge siddert voor deze roepstem : bekeert u ! en gij wilt vlieden, och arme ! kunt gij dan alleen verdragen de taal die der menschen is, de zachte bedriegelijke taal der wereld, en verdraagt uw oor de heiliger klanken niet, wanneer zij zijn als bazuingeschal die uw ziel uit haar doodsslaap komt wekken. Wilt u bekeeren !

Zoo, geeft mij nu uw hand, ik zal u veilig leiden en wanneer gij uw vrees voor mij, uw afkeer van mij hebt afgelegd, vreest dan niet voor het duister waardoor wij zullen gaan, want wij zullen gaan door donkere dalen en alleen de sterren zijn boven ons. Gij vraagt naar het doel van den tocht ? Ziet gij daarginds dien berg en daarboven het kruis en daarachter den eeuwigen zonneschijn. Dat is het doel van de reize. Ik zal u geleiden tot aan den voet van den berg, daar zult gij beter leidsman vinden dan ik kan zijn, één die u zal geleiden naar boven.

Zoo spreekt Johannes en zouden wij dan niets meer te vernemen hebben van dezen profeet der woestijnen, die onze ziel tot haar Advent

Sluiten