Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt oproepen. Is deze man ons dan vreemd geworden en zijn stem nog altijd die van een roepende in de woestijn ?

In het gebergte, in een stad van Judea, waar Elisabeth den lofzang van Maria's lippen had vernomen, was hij geboren. En zoo staat van hem geschreven : Het kindeke wies op en werd gesterkt in den geest en was in de woestijnen tot den dag zijner aanstelling bij Israël. In een heilige eenzaamheid en op ge wijden grond vergaderde zijn jeugd hare schatten. Hij kende de geschiedenis dier plekken, waar de herinnering aan het verleden herleefde, waar Gods zegen zich aan het uitverkoren volk had geopenbaard. En het was bovenal de geest van Elia die hem had aangegrepen; van dien man Gods, wiens naam was verbonden aan den Horeb, aan de eenzame zandvlakte en aan den Jordaan. Als hij van zijn bergen dien stroom kon zien in de verte, dan voer een trilling door zijn ziel. De Jordaan, de heilige stroom Kanaans ! daar te leven, daar in den geest één te zijn met den profeet! Maar in zijn ontluikende ziel kwam het beeld der toekomst het beeld van het verleden verdringen en zijn blik kon dwalen ver weg als zag hij een gestalte, door geen menschenoog nog aanschouwd, als zag hij Een, die komen zou. En wanneer de avondzon daalde, kon slechts één stem hem wekken uit zijn droomen, de stem zijner moeder en de heuvelen weerkaatsten haar roepen : Jehochanan, Jehochanan !

Dit kind der woestijnen riep de zonen en dochters zijns volks, wier arme zielen hunkerden naar licht, tot zich aan de oevers van don Jordaan, van dien stroom, dien hij liefhad met eerbiedige liefde, en

Sluiten