Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeide hy : „Zoo is dan thans deze mijne blijdschap vervuld." En hij voegde er aan toe : Hij moot wassen, ik moet minder worden. Met de komst des Heeren in Zijn leven, was niet alles afgesloten, nu eerst begon zijn waarachtig leven. Hij moest nu minder worden on hij is minder geworden. Ofschoon geen discipel van Jezus, is hij de eerste geweest, die heeft begrepen dat dit de beteekenis van 's Heeren Evangelie is, minder te worden ter meerdere eere Gods: de zelfvernedering. En zoo is het einde gekomen. Voor eene lichtzinnigen, door den wijn bevangen Herodes was het leven van een profeet een geringe prijs voor den dans eener schoone vrouw, en terwijl in den donkeren kerker het feestgedruisch en het gelach en de zang van Salome doordrong, is Johannes, de profeet der woestijnen, heengegaan, maar in het laatste oogenblik heeft zijn stralend oog nog eens des Heeren beeld aanschouwd en van zijn lippen heeft het zacht geklonken : Mijne blijdschap is vervuld.

Het is Advent voor ons aller ziel. En zouden wij dan niet God danken en blijde zijn ? Kent gij de blijdschap van Johannes, de drievoudige blijdschap der verwachting, der vervulling en der zelfvernedering ?

Gij meent dat alles zijn bestemden tijd heeft en dat de tijd der verwachting slechts is de lentetijd van uw leven.

Is eenmaal uw levenszomer en ook de herfst gekomen, dan, zoo zegt gij, is de tijd der verwachting voorbij. Maar zegt u zelf dan eens duidelijk wat gij hebt verwacht van het leven ? Geeft u daar eent.

Sluiten