Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geboorteverhaal is onkiesch, onbehaaglijk en wonderlijk naar heidenschen trant geteekend, terwijl de geschiedenis van de ontvangenis en de geboorte van Jezus met heilige teederheid en terughouding is beschreven. Bij Jezus geboorte is sprake van de vleeschwording van den Zone Gods ; bij Boeddha is het een nieuwe verschijning van iemand, die vroeger als haas en als witte olifant op aarde had verkeerd, en die, na in een latere geboorte temidden der goden geleefd te hebben, thans als een boeddha verschijnt. Jezus de Zone Gods neemt de ware menschelijke natuur van uit eene maagd om, onzer één, door zijn lijden en sterven de Zaligmaker der wereld te zijn; Boeddha wordt geboren om den weg der verlossing van het lijden te prediken, doch zonder iemand te kunnen redden.

Ook wordt een parallel getrokken tusschen de geschiedenis van Simeon in den tempel en het bezoek van den wijze Asita aan den jonggeboren Boeddha. De oude wijze Brahmaan Asita, die woonde in de nabijheid van den Himalaya, zag na de geboorte van Boeddha eene menigte teekenen en wonderen. Hij zag met zijn geestesoog in de stad Kapilavatthu aan het koninklijke hof een pasgeboren knaapje, stralend in den glans van honderd goede eigenschappen, het lichaam versierd met 32 kenteekenen van een groot man. Als een flamingo zich verheffend door het luchtruim snelde hij naar de groote stad Kapilavatthu. Daar gekomen onderdrukte hij zijne bovennatuurlijke kracht, kwam te voet in de stad en trad de woning des konings binnen. Juist sliep het kind, maar uit medelijden met den ziener wilde de Bodhisattwa ontwaken. De grijsaard nam nu het kind, zette het op zijne knie, en, de 82 kenteekenen ziende, begon hij te weenen, wijl het hem ouden man niet meer vergund zou zijn den Boeddha te zien optreden, en hij profeteerde: „Deze zal eenmaal de Boeddh'a de verlosser der wereld worden. Hij zal zonder twijfel uitgaan

Sluiten