Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkomen, zedelessen, die in schoonheid sommige uitspraken van de H. Schrift evenaren; toch is er tusschen den Bijbel en de geschriften der heidensche wijzen een specifiek verschil. In de boeken der heidenen spreekt de mensch van zich zelf, van de wereld en van God; in den Bijbel spreekt God tot ons over zich zelf en over de wereld. Het Christendom is de religio vera, vrucht van bovennatuurlijke openbaring Gods; het heidendom wast op de basis van de gevallene menschelijke natuur. Daarom kan het Christendom niet verklaard uit den een of anderen hoogeren vorm van de pseudoreligie, maar omgekeerd: de religie der volken moet beschouwd en verklaard worden bij het licht van het Christendom.

Welke was de leer die Boeddha verkondigde ')?

De leer van Boeddha wil niet zijn een philosophie, die

') De bronnen van het Boeddhisme zijn zeer talrijk en verschillend van karakter. Niet alleen zijn zij in onderscheidene talen geschreven, in het Sanskriet en in het Pali, in het Tibetaansch en in het Mandschu, in het Chineesch en in het Japaneesch; maar zij zijn ook verschillend in inhoud. Men moet bij elk Boeddhistisch geschrift nauwkeurig overwegen tot welken litterarischen kring het behoort en uit welken tijd het dateert. Vooral moet onderscheiden tusschen den noordelijken en zuidelijken kring van het Boeddhisme. Tot den noordelijken kring behooren de Boeddhisten in Nepal, Tibet, China, Japan en Annam. Ook heerschte deze richting vroeger op Java, Sumatraen Cambodja. Tot den zuidelijken kring behooren de Boeddhisten op Ceylon, in Birma, Siam en Pegoe. Naar deze indeeling wordt ook onderscheiden tusschen een noordelijken en een zuidelijken kanon.

De kanon van het zuiden heeft, naar men algemeen aanneemt, meer waarde, omdat zij het naast staat aan de oorspronkelijke leer. De taal van deze geschriften is Pali, een Indisch dialect, dat tot het Sanskriet staat in de verhouding van het Italiaansoh tot het Latijn. Boeddha zelf sprak geen Pali. Zijn taal was het dialect van Maghadaland. Zelf heeft hij geene boeken geschreven. Zijne leeringen zijn door mondelinge overlevering bewaard, en lia zijnen dood verzameld, en zoo ontstond ongeveer 100 jaren later de Palikanon, de zoogenoemde

Sluiten