Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de mensch zelf God, schepper en verlosser, en heeft hij eigen lot in zijne hand.

Na deze algemeene beschouwing zullen wij de 4 hoofdwaarheden van hot Boeddhisme beter kunnen verstaan.

Het leven is lijden. Dat is de eerste waarheid van het Boeddhisme. Het lijden werpt maar niet eene donkere schaduw op het leven, maar kleeft onafscheidelijk aan het bestaan. Leven en vergankelijkheid zijn identische begrippen. Het begrip van lijden is bij het Boeddhisme geheel anders dan de H. Schrift ons leert. De H. Schrift leert ons dat het leven een kostelijke gave is, door den Schepper ons gegeven, dat het oorspronkelijk gelukkig en volmaakt heerlijk was, zonder zonde en zonder leed, een genieten in de gemeenschap met God en in het doen van Zijnen wil. Maar door de zonde kwam de dood en het lijden, en dientengevolge is hééThet leven onder de macht der zonde besloten en kleeft het lijden aan het leven van al het schepsel op aarde, de vreugde en het levensgenot bedervend. Evenwel is het leven in den staat der zonde niet enkel lijden. Het leven zelf is nog een weldaad. De Heere liet aan den gevallen mensch nog een schat van weldaden voor lichaam en ziel, voor verstand en hart, in het goede en in het schoone van de natuur, in de lichamelijke en geestelijke zegeningen. Maar het goede kan niet ongestoord worden genoten, aan het beste kleeft de zonde. Geen enkel leven of het wordt gewond door den angel der smart. Het gansche schepsel zucht onder de dienstbaarheid der verdervenis. Maar toch, hoeveel lijden om der zonde wil heerscht in Gods schepping, het lijden is altijd iets bijkomends, evenals de zonde niet is iets reëels, iets substantieels, maar iets accidenteels, iets bijkomends, ingeslopen in de schepping. Bovendien heeft God tot troost van zijn volk geopenbaard, dat de macht en de vloek der zonde door Christus is gedragen, dat de

Sluiten