Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door elk bestaan onbevredigd te zijn, lang genoeg om u van al het bestaande af te keeren, lang genoeg om u daarvan te verlossen

Boeddha wil dat de lijdenden zich zullen verdiepen in het lijden, opdat zij de ellende des levens leeren verstaan en zich er van afwenden. Dit blijkt duidelijk uit het verhaal van Kisa Gotamï 2). „Toen Kisa Gotami een jaar gehuwd was, baarde zij eenen zoon; maar toen deze pas begon te loopen, stierf hij. De jonge moeder, die nog nooit een mensch had zien sterven, zond de lieden, die kwamen om het lijk te verbranden, weg met de woorden: „Ik wil een geneesmiddel zoeken voor mijn kind". En zij nam het doode kind in hare armen en ging van huis tot huis, vragende: „Weet niemand een geneesmiddel voor mijn kind?" De menschen antwoordden: „Voorwaar, gij zijt gek, dat gij rondgaat om te zoeken naar een geneesmiddel voor een dood kind''. Zij echter zeide: „Ik zal zekerlijk iemand vinden, die mij mededeelen zal, wat, ik voor mijn kind doen kan". Een wijze, die haar zag, dacht bij zich zelf: „Het arme meisje heeft mogelijk vroeger nog nooit een kind gehad. Zij weet niet wat de dood is. Ik moet haar troosten" En hij sprak tot haar: „Mijne dochter, ik weet geen medicijn, maar ik ken iemand, die het rechte medicijn voor u weet". „O vader", zeide zij, „wie is deze?" „De meester (Boeddha)", gaf hij ten antwoord, „ga heen en vraag hem". „Ik zal gaan vader", zeide zij. En zij ging naar den meester, betuigde hem hare hulde en sprak: „Meester, weet gij inderdaad een geneesmiddel voor mijn kind?" „Ja, dochter", antwoordde hij. „Wat moet ik doen?" zeide zij. „Haal mij eenige mosterdzaadjes" antwoordde hij. „Ik zal ze halen, meester", sprak zij, „maar in welk huis kan ik ze krijgen?"

') Neumann, Buddhist. Anthologie, S. 173.

2) Volgens E. Hardy, Der Buddhismus nac.li altera Paliwerken 1890, S. 124 f.

Sluiten