Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af van de buitenwereld mot heel de bonte mengeling van vormen en gestalten, om in de stilte van eigen leven, verre van lijden en begeerte, van te voren te ondervinden het ophouden van het vergankelijke. Om zich in den toestand van ecstase te brengen en het bewustzijn te dooden, gebruikte men hulpmiddelen, b.v. het ophouden en het regelen van den adem, het bepeinzen van de walgelijke vormen van een lijk, het richten van de gedachten op onreine dingen om zich er van te overtuigen dat men zelf moet lijden en sterven.

Om in visionaire en ecstatische toestanden te komen construeerde men cirkels op een vlakte van aarde, water, vuur, enz., richtte het oog zoolang op dien kring, daarbij mediteerende over de kosmische beteekenis van dat element, tot men in magnetischen toestand kwam en de kringen evengoed met geslotene als met opene oogen zag. Nog een andere vorm van contemplatie was het bewustzijn geheel te ontledigen, om langs verschillende stadiën te komen tot een toestand zonder voorstelling en gewaarwording, oen toestand, die op den dood gelijkt, zoodat akkerlieden en herders menigmaal een monnik vonden in zulk een staat, dat zij meenden dat hij dood was. Al die oefeningen verleenen aan den mensch niet alleen een tooverkracht, die hem boven de perken van het aardsche verheft, maar zij leeren hem ook de kennis der vier heilige waarheden bij intuitie verstaan.

Behalve al die oefeningen moet men nog de vier graden van heiligheid doorloopen, om te komen in het Nirvana. Bovenaan op die vier trappen staan de Arhats, de heiligen, die in dit leven reeds verlost zijn en het Nirvana reeds bezitten. Zij zijn vrij van zoude en gebreken, van alle begeerte en dus ook van den dorst 0111 te bestaan. Zij zijn vrij van de macht van het karma, en bestaan alleen uit skandhas, die na den dood zich zonder rest kunnen oplossen. Duidelijk blijkt hieruit dat het Boeddhisme, zooals

Sluiten