Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood is, gelijk een lichaam zonder geest. (Jacobus 2 : 2<>.) Vergeefs zouden wij de beste bewijzen voor het bestaan van (iod, voor de werkelijkheid eener diepere wereldorde, voor de zekere komst van Gods Koninkrijk bijbrengen; als onze wil niet bekeerd is, als wij niet volmondig kunnen zeggen: „Hier ben ik, Heer, om Uwen wil te doen", dan zijn wij gelijk aan dat klinkend metaal, aan die luidende schel, waar de Apostel van spreekt. — Maar ook hier weder moeten wij u doen opmerken, dat do „gehoorzaamheid", op zich zelve, nog niet het „geloof" is, in geheel zijn omvang, in zijn diepste wezen. Men kan gehoorzamen zonder liefde, zonder waarachtige eenswillendheid. Men kan gehoorzamen als een slaaf, uiterlijk, mechanisch. En dat is juist de reden, waarom Paulus zoo ernstig waarschuwt tegen de „werken" zonder het geloof, tegen een bedrijvigheid zonder bekeering, tegen een uiterlijke onderworpenheid, zonder innerlijke overgave. Ja, vrienden van onze Inwendige Zending, laten wij het elkander steeds weder voor oogen houden: al zouden wij nog zulk een bloeiend werk tot stand brengen; al zouden wij ons mogen verheugen in talrijke, levende vereenigingen, en in schoone, nuttige instellingen; al zouden wij ons geld en onzen tijd, onze krachten en onze gaven, ons goed en ons bloed op hot altaar der liefde leggen; al zouden wij honderde dronkaards tot onthouding, honderde godloochenaars tot verandering van levensrichting brengen, en honderden materialisten den weg wijzen tot het kruis... zoo de drijfveer van al ons doen en laten niet is het geloof, zoo ons werk niet is de spontane uiting van hetgeen daar leeft in ons hart, dan hebben wij ons loon weg, dan zijn wij als die doodsbeenderen, die de profeet Ezechiël eenmaal aanschouwde in de geheimzinnige vallei, zonder kracht en zonder leven.

Neen, het geloof is niet alleen een verstandelijke overtuiging '), niet alleen een volkomen gehoorxaamheid, het geloof is, in

*) TJne religion n'est pas une opinion, une manière do voir, c'est utie manièro do vivre.... I-a róligion n'est pas une affaire do la pensee, une direction du sentiment, un objet de la volontó pratique; c'est 1'effort de notre ètre tout entier pour se rattacher n son principe et puur se consolider lui-mème en s'v rattachant."

(Ch. Secrétan, Mon Utopie, pp. 55 en Cl.)

Sluiten