Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een geestelijk óón-zijn met den Heer, en die unio mystica, ilie gemeenschap des harten kan ieder deelachtig worden, die waarlijk „bekeerd" is, waarlijk zijn eigen ik heeft verloochend. Aan bekeerde Christenen, d. w. z. aan Christenen, wier geheele levensrichting naar Christus henenvoert, is behoefte in onze dagen, en het wordt tijd dat allen, die Jezus hebben leeren kennen als hun persoonlijken Zaligmaker, als hun Heiland, die zich door Hem verlost weten van zonde, schuld en dood, elkander de hand reiken, om samen te strijden voor dit geloof des harten, in volmaakte vrijheid van geest.

Die vrijheid laat zich ten eerste gelden ten opzichte van de Heilige Schrift. Wie gevoeld heeft, dat de eigenlijke grondslag, de zenuw van het Christendom, het zelfbewustzijn \an Jezus is, kan en mag een volkomen onpartijdig onderzoek instellen naar de waarde en de herkomst onzer heilige boeken, kan en mag, op volmaakt onpartijdige wijze, de beteekenis der texten vaststellen. Zijn geloof in den levenden Christus staat en valt niet niet do resultaten der ernstige wetenschap; het wordt er integendeel door bevestigd. Bij dat licht beschouwt hij alle vraagstukken, die zich aan hem voordoen, bepaalt hij ook de plaats, die de verschillende Bijbelboeken in de goschiedenis der Godsopenbaring innemen. En terwijl hij steeds meer de gemeenschap met zijn Heer tracht te verwezenlijken, wacht hij zich zorgvuldig voor een letterknechterij, die hem op het dwaalspoor zou kunnen brengen, zoowel van Adventisten als van Sabbattisten, of ook nog op het dwaalspoor van een Dowie, die tusschen haakjes — volkomen gelijk heeft te beweren, dat in ons Nieuwe Testament nergens sprake is van een kinderdoop. *)

\ er\ olgens laat die vrijheid van den Christen zich gelden ten opzichte van de kerkleer. Wil men zeggen, dat een Kerk haar karakter moet openbaren, dat zij geen onzeker geluid mag geven, in den strijd dezer wereld, dat men moet weten wat men aan haar heeft, wij stemmen het grif toe. Een leger heeft een \ lag noodig. Maar.... een vlag kan nooit een fundament zijn. En dat schijnt men wel eens over het hoofd

') Zie Aanteekening V.

Sluiten