Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschriften van den Ned. Protestantenbond.

1. Ons leven in God; door Pro/. Dr. II. Oort; 4de herziene druk; prijs 75 ct.; gebonden f 1.—

2. Ons godsdienstig-zedelijk leven; door lh. P. B. We/iterdijk; prijs 75 ct.; gebonden f 1.—

3. Gelooven en weten; door Dr. J. C. Niemeijer; prijs 50 ct.; gebonden 75 cent.

4. Het voortbestaan van de menschelijke persoonlijkheid na den dood;

door Prof. Dr. .1. Bruininff; 2do druk; prijs 75 ct.; gebonden f 1.~

5. Ons godsdienstonderwijs; door Prof. Dr. L. Knappert; prijs 50 ct.; gebonden 75 ct.

6. De bergrede; door Prof. Dr. H. 0<>rt; prijs 60 ct.; gebonden 85 ct.

7. Wat geloofden de Joden in den tijd van Jezus? door Prof. Dr. II. Oort; prijs 50 cent; gebonden 75 ct.

8. De nieuwere theosofie; van vrijzinnig-godsdienstig standpunt beoordeeld; door Ds. P. li. Westerdijk; prijs 75 cent; gebonden f 1.—

9. School en godsdienstige opvoeding; door Dg. J. Bruining Jzn.; prijs 45 ct.; gebonden 75 ct.

Uitgaven van L. HANSMA te Assen.

li ij denzelfden uitgever zijn verschenen:

1. Van God, geloof en geluk; door Ds. A. II. van der Hoeven; 2de vermeerderde druk; een populair geschreven werkje voor leeken, dat in bevatteljjken, eenvoudigen vorm, antwoord geeft op de groot»; levensvragen; prijs 75 ct.; gebonden f 1.—

2. Preeken; van wijlen Ds. P. Sybolt», met portret, en inleiding van Ds. A. liinnerts Sz. Prijs 75 ct.; gebonden f 1.—

3. Jezus; door Prof. Dr. Wilhelm Btmss-'t, hoogleeraar te Göttingen; vertaald door Ds. H. Vos, Doopsgez. predt. te Woudsend; prijs 90 ct.; gebonden f 1,25.

Gustav Frenssen noemt in zijn naschrift op Hilligenlei dit werkje onder de 5 die hij bet meest aanbeveelt over het leven van Jezus.

Alles bij L. HANSMA te Assen.

Druk van P. ÜAIS, fa. W. over de Linden, Enkhuizen.

Sluiten