Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qods bestaan kan wel dégelijk overtuigend worden aangetoond. Nog overtuigender zelfs (maar op eene andere'wijze) dan het bestaan van de vijfde maan van Jupiter, voor ieder die niet bevooroordeeld is. Qods bestaan kan wel degelijk „bewezen" worden, gelijk, hopen wij, uit de volgende hoofdstukken blijken zal.

De bewering: Gods bestaan kan niet bewezen worden, is :een éénzijdig gebruik maken van het woord „bewijzen"; is : alleen die beteekenis van het woord gebruiken die het heeft in de wiskunde, met uitsluiting van de beteekenissen die het heeft in Rechten, in de geschiedkunde, en in de wijsSegeerte ; en is dus:... der Nederlandsche taal geweld aandoen.

VERVOLG.

De 4 mugjes, of: Wat is Waarheid?!

Pontius Pilatus.

Eens zaten vier zeer kleine mugjes op een olifant; 't waren van die diertjes, die men alleen met 'n vergrootglas goed bekijken kan. Deze mugjes in kwestie waren evenwel geen gewone domme plebeïsche muggen, maar zeer wijsgeerige muggen.

Zij hadden ieder haar eigen beschouwing over dien olifant; wel te verstaan over dat deel van den olifant, dat zij konden zien, maar waarvan zij pertinent meenden, dat het 't gansche dier was.

Over dat dier nu, daar hadden ze diep over nagedacht.

De eerste mug, die op de zijde van den olifant zat, snoot haar neus, en zeide: „Een olifant is een licht gebogen (convexe) vlakte, die zich van boven naar beneden uitstrekt."

„Weineen," zoo zeide haar collega, die op den vetten hollen rug zat. „Weineen! een olifant, dat, is geen bolle, maar eene holle (concave) vlakte, en niet rechtstandig of verticaal, maar plat of horizontaal."

Maar de derde mug, die op de oogharen haar zetel had ingenomen, en die onder het „geleuter" (zoo zeide zij) harer twee kornuiten al ongeduldtg en toornig haar keel schraapte, zij leeraarde nu : ,.Een olifant, mijne vriendinnen, een olifant hm... hm, een olifant is geen „vlak" ; geen vlak zeg ik u, noch horizontaal, noch verticaal! Een olifant is, mijne vriendinnen, is immers een lange laun van groote kromme boomen zonder kruinen. Ik heb gezegd: Dixi."

Zoo streden die muggen En zoo strijden de menschen. De een zegt: Er is een God die alles doet: een tweede zegt: Ben je mal; er bestaat geen God; de natuur doet alles. Een derde zegt: Alles wat gebeurt is maar eene zinsbegoocheling.

Zoo strijden de menschen.

Nu is het evenwel niet goed, over dat gehaspel alleen de

Sluiten