Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vader: Je bent nog al materialistisch van overtuiging...

Moeder: Och, laat ons daarover zwijgen. Daarover hebben we al zoo akelig vaak gedebatteerd.

Vader: Toe, nog één keertje 1

Moeder: Nu?

Vader: Kijk vrouw, in allen ernst:

Jij zegt: er zit thee in de pot, want er kwam thee uit.

Zoo zeg ik: er zit bewustheid in den Oorsprong aller dingen want er kwam bewustheid uit.

Moeder: Hoe?

Vader: Cogito, ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Dat weet ik. Ik denk. Er is denken in deze zichtbare wereld. In mij; en in de dieren zeker ook. Maar fn elk geval in mij. Of denk je, dat ik idioot ben ? ... maar dan denk jij toch.

Moeder: Malloot 1

Vader: Kijk, ik noem nu datgene wat jij de Natuur gelieft te noemen, — ik noem den oorsprong waaruit wij voortkwamen dien onbekende noem ik: x.

.... x 's geschonken (door de tuit der schepping): denken

(bijvoorbeeld: in Multatuli).

In x moet dus zijn: denken, of bewustzijn.

Moeder: Nu?

Vader: Nu?... Welnu: praat me dus nu nooit meer van je „natuur , en je.„blinde natuur" die alles doet, enzoovoort.

.^enA 'n datgene wat jij natuur gelieft te noemen, en wat ik God noem, maar wat je voor mijn part mag noemen zooals je wilt, bijvoorbeeld x, — erken, dan lin x moet zijn • bewustheid. '

Moeder: Nu best. Maar deze bewustheid of dit denken kan wel heel goed ^niets anders zijn dan eene eigenaardige vorm van „stof en kracht , eene geheel eigenaardige werking van „stof en kracht " Dat zegt onze dokter ook.

Vader: Y\ elzeker.^ Maar laat ons niet woordenziften 1 Ik noem zoo iets , bewustzijn of „denken". Noem jij 't voor mijn part: eene geheel-eigenaardige-werking-van-„stof en kracht"; noem het „Stof en Kracht," met hóófdletter S en K- *

Maar we bedóelen toch hetzelfde. We bedoelen, dat in x, waaruit alles voortkomt, nog iets anders moet zijn dan gewone stof en kracht. Dit noem ik voor mij: bewustheid. En x waaruit deze bewustheid voortvloeit, noem ik daarom x-met-bewustheid, of God

Moeder: (Peinst.)

Vader: Ben je overtuigd?

Moeder: Nu, ik zal er eens over denken.

Vader: En nu mijn kopje thee; of zou er toch koffie in den pot zijn ?

Moeder: Och, loop 1

Vader: Zie, dit zeggen van „loop!" is een bewijs dat je overtuigd bent geworden. Aldus:

Er is thee geschonken uit den pot, dus is er thee in den pot. tr is bewustzijn voortgekomen uit x, dus er is bewustzijn in x.

Sluiten